Twieqi fuq l-Eternità. Niċċelebraw il-qaddisin kollha.

Twieqi fuq l-Eternità. Niċċelebraw il-qaddisin kollha.

F’din ir-riflessjoni fuq il-beatitudnijiet qed nuża dawn ir-ritratti tal-artist Petr Vaclavek mis-serje tiegħu Dubanci (Acorn elves).


Preparazzjoni:
 
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, stampa jew memorja ta’ qaddis
 
Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
 
Infittxu dak li hu sabiħ, tajjeb, qaddis:
 Tal-Mulej hi l-art u kulma fiha,
id-dinja u kulma jgħix fiha.
Għax hu fuq l-ibħra waqqafha,
u fuq ix-xmajjar wettaqha.
 
Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej,
min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu?
Min għandu jdejh indaf u qalbu safja,
min ma tax ruħu għall-frugħa.
 (Salm 23)
 

1. Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla F’dak iż-żmien: Ġesù kif ra l-folol, tela’ fuq il-muntanja, u wara li qagħad bilqiegħda, resqu lejh id-dixxipli tiegħu. U hu fetaħ fommu u qabad ikellimhom u jgħid: “Henjin il-fqar fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-Smewwiet …” (Mt 5,1-12a)
 2. Riflessjoni/talba:  Illum il-festa tal-qaddisin kollha.
Kemm għandna bżonn li f’dan iż-żmien li għaddejjin minnu niftakru li aħna maħluqin għal ħajja sabiħa, tajba! Li niftakru li din possibbli!

Ġesù jagħtina tmien twieqi fuq l-eternità:
il-beatitudnijiet.
F’mument ta’ talb, aqra l-beatitudni u ftakar f’xi ħadd li jħares lejn il-ħajja minn din it-tieqa! X’jispira fik?
i. “Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-Smewwiet”
 It-tieqa ta’ dawk li jgħixu l-ħajja bla pretensjoni,
li jafu japprezzaw, li jiżirgħu iż-żerriegħa tat-tajjeb fil-moħbi u s-silenzju mingħajr ma jiġbdu l-attenzjoni fuqhom infushom; 
dawk li għandhom fiduċja sħiħa f’Alla u allura kapaċi jitbissmu quddiem il-mera!

Jiġik xi ħadd f’moħħok?
 
ii. Henjin l-imnikkta, għax huma jkunu mfarrġa.

It-tieqa ta’ dawk li jitnikktu:
quddiem t-tbatija tal-oħrajn,
l-iżvantaġġi li jbati student minħabba l-aġir ta’ ħaddieħor,
meta jaraw l-affarijiet isiru ħażin;
ta’ dawk li qalbhom timtela u b’demgħa f’għajnejhom jifirħu għal kull pass żgħir ‘l quddiem.

Jiġik xi ħadd f’moħħok?
 

iii. Henjin ta’ qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom l-art bħala wirt.

It-tieqa ta’ dawk li ipproċessaw ir-rabja,
evitaw il-qalb iebsa u flok ħitan jibnu pont.
Fejn ħaddieħor weħel, irtira jew attakka,
huma waslu permezz
tal-ħniena, l-ġentilezza u l-mogħdrija.

Jiġik xi ħadd f’moħħok?
 
iv. Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħa.

It-tieqa ta’ dawk li jissuperaw il-kilba li tisraq il-ġid u l-fama ta’ ħaddieħor
u jfittxu li jonoraw u jirrispettaw,
jinkuraġġixxu u jsostnu lil kull persuna:
qalbhom timtela b’sodisfazzjon u l-kliem tagħhom duwa.

Jiġik xi ħadd f’moħħok?
 
v. Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena.

It-tieqa ta’ dawk li jirbħu r-riġidità u l-qalb magħluqa,
li jaffrontaw il-kumplessità tal-ħajja u l-fraġilità umana b’ġentilezza, mogħdrija u suġġerimenti kostruttivi.

Jiġik xi ħadd f’moħħok?
 
vi. Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ’l Alla

It-tieqa ta’ nies sempliċi, onesti, b’interess ġenwin li ma jużaw lil ħadd;
m’għandhomx qerq, ifittxu l-verità, t-tajjeb u s-sabiħ.
B’għajnejn ħielsa kapaċi jifirħu għax jilmħu lil Alla sikwit.

Jiġik xi ħadd f’moħħok?
 
vii. Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu wlied Alla.

It-tieqa ta’ dawk li ma jinġarrux mill-kliem ta’ firda jew tixwix;
li jfittxu li jifhmu lil dak li jkun, li jevitaw preġudizzji, li jindirizzaw l-inġustizzja u l-faqar;
dawn joffru viżjoni aktar għolja u tama għall-umanità.

Jiġik xi ħadd f’moħħok?
 
viii. Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba fil-ġustizzja, għax tagħhom hija s-Saltna tas-smewwiet.

It-tieqa ta’ dawk li jaħdmu u jiddedikaw ħajjithom għal dak li hu sewwa għax hu sewwa (mhux għax jaqblilhom);
għall-ġustizzja  u l-ħarsien tal-persuna għax hi persuna (mhux skont jekk il-persuna hix tal-klikka jew l-ideoloġija tagħhom);
li ma jaqtgħux qalbhom meta isibu l-istmerrija u l-attakki ta’ min ma jridx li l-verità toħroġ, min ma jridx jitlef il-vantaġġi inġusti li għandu.
Ħenjin dawk li jħarsu minn din it-tieqa għax jiskopru li qegħdin iħaddnu l-viżjoni t’Alla!

Jiġik xi ħadd f’moħħok?

Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta’ dejjem.

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

Ammen

Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.