Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi 15 ta’ Lulju 2018

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

Programm tal-Katekizmu 2017-2018

Kulleġġ San Tumas More Skola Primarja Marsaskala

ĦSIEB MINN TESSIE FARRUGIA

Għeżież,

Nhar il-Ħadd li għadda rajna kif Ġesù ma ġiex milqugħ min-nies li kien għex magħhom għal madwar tletin sena. 

Illum qed niltaqgħu ma’ Ġesù jibgħat lill-appostli tnejn tnejn biex ixandru l-kelma ta’ Alla u jwasslu lin-nies għall-indiema.

San Mark l-Evanġelista ma semmiex li t-tagħlim kien importanti għal Ġesù iżda semma x-Xandir tal-Kelma, il-fejqan tal-morda u s-setgħa fuq l-ispirti l-ħżiena. Ġesù ordnalhom lit-Tnax biex ma jieħdu xejn magħhom għall-vjaġġ, la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. L-aktar essenzjali li huma kellhom bżonn kienet li jafdaw tassew f’Alla: għax Alla kien se jkun dejjem magħhom.

L-istruzzjonijiet li Ġesù ta lill-appostli jfakkruna fl-istruzzjonijiet li Alla ta lil-Lħud meta kien qed jeħlishom mill-jasar tal-Eġizzjani. Alla qalilhom kif għandhom jieklu l-ħaruf. Huwa riedhom jafdaw fih, iħallu l-Eġittu, jidħlu fid-deżert u jiġbru l-manna skont il-bżonn ta’ dak il-jum. Ġesù qal lit-Tnax biex ma jieħdux flus magħhom u biex jibqgħu fl-ewwel dar fejn jilqgħuhom. Dan seħħ biex huma ma jintilfux ifittxu l-kumdità jew joqgħodu għaddejjin minn dar għal oħra.  Huma għandhom jaħdmu bħal ħaddieħor u jgħixu fuq dak li huma jkunu jaqilgħu. Fi kliem ieħor għandhom jitħalltu mal-ħajja u jaqsmu fix-xogħol tan-nies. B’hekk, l-istess nies kienu jaċċettawhom aktar u aħjar fil-komunità fejn kienu jaqsmu l-ikel magħhom.

L-appostli kellhom jieħdu ħsieb lill-morda u jkeċċu bosta xjaten. Huma riedu jimxu ma’ ħaddieħor kif kien jagħmel Ġesu innifsu. Bħalu riedu jħennu u jilqgħu lil dawk li kienu mwarrba u emarġenati. L-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù kienet mibnija fuq erba’ pilastri fundamentali: ospitalità, komunjoni, qsim u aċċettazzjoni. Is-Saltna ta’ Alla tkun preżenti meta n-nies li jgħixu b’fidi, jagħżlu li jgħixu f’komunità biex jagħtu xhieda flimkien u biex juru li Alla huwa Missier u Omm kulħadd: permezz tiegħu aħna lkoll aħwa ta’ xulxin.

Ġesù ried li l-komunità tkun espressjoni tal-Patt, tas-Saltna, tal-imħabba ta’ Alla l-Missier li tagħmilna lkoll aħwa.

 

Talba: Mulej għin lil dawk kollha li jagħmlu parti mill-Knisja tiegħek biex jifhmu li l-missjoni tal-Knisja għandha tkun bħal ta’ sptar li tgħin biex tfejjaq il-feriti ta’ ħafna nies imweġġa’ u batuti. Ieqaf magħna u għinna nkunu strumenti f’idejk ħalli nkunu kapaċi b’ħajjitna nwasslu l-messaġġ li Int biss il-verità, il-vera mħabba, u inti dejjem lest biex tilqagħna fi ħdanek.

—————————— —

 

———————————
 

 

UPDATE:

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.