Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi tal-Parroċċa 23 ta’ Frar 2020

Pastorali tal-Isqfijiet dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta 31-05-2020

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

L-Erbgħa tal-Irmied – 26 ta’ Frar 2020 

–  Araw, issa hu ż-żmien it-tajjeb  –


Qari mill-Iskrittura: Ġoel 2, 12-18; Salm 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14 u 17; 2 Kor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6.16-18
 
Għeżież,

M’hemmx telf ta’ żmien! Hekk jgħidilna llum San Pawl fit-tieni ittra lill-Korintin; “Araw, issa hu ż-żmien tajjeb; araw, issa hu jum is-salvazzjoni!

Żmien ir-Randan reża’ magħna, u dan sabiex jiena u inti nieħdu bis-serjetà l-ħajja spiritwali tagħna. Nibdew bit-3 għajnuniet prinċipali li jgħinu lin-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin.
1. Is-Sawm, sabiex naraw iżjed il-bżonn ta’ Alla u mhux l-affarijiet tad-dinja.
2. It-Talb, sabiex insaħħu dak li qed nagħmlu u nagħmluh b’raġuni.
3. U l-Karità, sabiex inwettqu fil-prattika iżda fil-mohbi, kif irid il-Missier, dak li aħna nemmnu fih, l-Imħabba lejn Alla permezz tal-proxxmu.

Il-Lhud kull meta jqumu u qabel jorqdu għadhom sal-ġurnata tal-lum jitolbu t-talba magħrufa bħala x-Shema (Isma’). Din it-talba hija meħuda minn vers importanti mill-Iskrittura Mqaddsa, fil-Ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 6, versi 4 sa 6. ““Isma’, o Iżrael: Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu. Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha. Żomm f’qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qiegħed nagħtik illum.” Din hija stqarrija ta’ fidi li turi twemmin f’Alla wieħed u li Hu huwa s-sid ta’ kollox u jieħu l-ewwel prijorità f’ħajjitna.

Ġesù stess fl-Evanġelju skont San Mattew kapitlu 22, vers 37, jikkonferma kif dan hu l-ikbar kmandament għaliex wieħed ipoġġi lil Alla quddiem għajnejh f’kollox u f’kull ħin, f’kulma jħobb, jagħmel, jgħid u jwettaq. ““Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.’
Mela ejja nużaw dan iż-żmien qaddis tar-Randan u ma naħluhx jew inħalluh jgħaddi bħal ma għaddew oħrajn imma jalla jkun żmien veru sinċier ta’ konverżjoni u ta’ kobor spiritwali personali.
M’hemmx telf ta’ żmien għax kif ser jgħidilna l-qassis waqt li jroxx ftit irmied fuq rasna, “Trab kont u trab terġa’ ssir”.

Nawguraw lil xulxin Randan Qaddis!

Talba minn San Ġorġ Preca: “Kollox minn Alla, kollox permezz ta’ Alla u kollox għal Alla.

ħsieb mis-Seminarista Gylan Camilleri

Il-Mulej iberikna
dun roderick  

 

 

UPDATE:   

 

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.