Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi tal-Parroċċa – 20 ta’ Ottubru 2019

Messaġġ ta’ Papa Franġisku għall-Ġurnata Dinjija tal-Immigranti u r-Refuġjati 2018

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

Id-29 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena Ċ – 20 ta’ Ottubru 2019

Għeżież,
 “Mbagħad qalilhom parabbola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: “Kien hemm f’belt wieħed imħallef, li la kien jibża’ minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F’dik il-belt kien hemm waħda armla, u kienet tmur għandu u tgħidlu, ‘Agħmilli ħaqq kontra l-għadu tiegħi.’ Hu ma riedx, u dam ħafna hekk; iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal, ‘Mhux għax nibża’ minn Alla jew għax se nħabbel rasi min-nies, imma għallinqas għax din l-armla dejjqitni; ħa nagħmlilha ħaqq, biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini.’ ” U l-Mulej qal: “Isimgħu ftit x’jgħid  l-imħallef il-ħażin. Mbagħad Alla, lill-magħżulin tiegħu li jgħajjtulu lejl u nhar, sejjer ma jagħmlilhomx ħaqq? Se joqgħod itawwal magħhom? Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaqq. Imma taħsbu intom li Bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi?” Luqa 18 :1-8
 
Din hija waħda mit-tliet parabboli li titkellem fuq it-talb li nsibu biss fl-Evanġelju skont San Luqa. Dan l-Evanġelista jagħti importanza kbira lit-tema tat-talb. Permezz ta’ din il-parabbola Ġesù jurina li m’għandniex naqtgħu qalbna imma nibqgħu nitolbu b’perseveranza u b’fidi fuq l-eżempju ta’ din l-armla li kienet tmur tiffitta lill-imħallef sabiex jagħmlilha ħaqq. Imma l-isbaħ talba li nistgħu nagħmlu jgħallimhielna Ġesù stess meta fil-ġnien taż-Żebbuġ talab lil Alla biex jeħilsu mill-kalċi tat-tbatija. Imma Ġesù ma jiqafx hemm imma jkompli: “Imma mhux li rrid jien, iżda li trid Int.” Din hija l-isbaħ talba li nistgħu nagħmlu.
 
Talba – Ikun li trid Int, Mulej, kif fis-sema hekda fl-art.

Il-Mulej iberikna

dun roderick

 


 

 

 

 

 

 

UPDATE:   

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.