Welcome

Welcome

The Parish of Marsaskala welcomes you to its website. We hope that you will find    the information contained in this site useful, and that you will enjoy getting to know about the history of our parish and its various activities.

Merħba fil-website marsaskalaparish, hawnhekk għandek issib ħafna nformazzjoni dwar il-parroċċa ta’ Wied il-Għajn. Parroċċa żagħżugħa u għaldaqstant mogħnija b’enerġija sfiqa ta’ parruċċani ħabrieka biex fiha itwettqu ħafna attivitajjiet għal ġid spiritwali u materjali tal-kommunita. Żur id-diversi sezzjonijiet li hawn u nistednuk li terġa tiġi iktar ta spiss għal aktar aġġornamenti.

Fr. Roderick Camilleri
Parish Priest

Avviżi tal-Parroċċa 16 ta’ Frar 2020

Pastorali tal-Isqfijiet dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta 31-05-2020

ĦSIEB MINN Fr Roderick Camilleri, Kappillan

Is-6 Ħadd ta’ Matul is-Sena – Sena A – 16 ta’ Frar 2020

Għeżież,
“Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-perfezzjoni. Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed  mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet.
“Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.”
Mt 5 : 17-20
 
L-Evanġelista San Mattew jagħti importanza kbira lill-osservanza tal-Liġi fl-Evnaġelju tiegħu kif turi din is-silta li nsibuha biss f’dan l-Evanġelju. Huwa jagħmilha ċara li Ġesù ma ġiex biex iwaqqa’ l-Liġi imma biex jagħtiha l-interpretazzjoni vera tagħha. Dan ifisser li huwa ġie biex jipprovdilna aktar għajnuna ta’ kif għandna ngħixu skont dak li l-Mulej Alla jitlob minna fil-Liġi tiegħu li hi gwida li tgħinna nagħrfu t-tajjeb mill-ħażin. Minkejja x-xewqa tagħna li ngħixu tajjeb, nafu kemm il-ġibda għall-ħażin teħodna fid-direzzjoni opposta. Huwa għalhekk li għandna bżonn nitolbu aktar kuljum.

Talba – Mulej Ġesù, fakkarni li t-tjieba tiegħek hija l-akbar ġid għalija.

Il-Mulej iberikna
dun roderick  

 

 

UPDATE:   

 

1. Fil-pagna ‘Photo Gallery’ issibu ritratti ta’ avvenimenti organizzati mill-Parrocca.

2. Taghrif fuq it-Talba tar-Ruzarju jinsab fil-pagna ‘News and Events’.

3. L-Avvizi tal-Parrocca jinbidlu kull nhar ta’ Sibt.

4. Vizta Pastorali – L-Ittra ta’ L-Arcisqof u r-Rapport Finali lill-poplu ta’ Wied il-Ghajn jidhru fil-pagna ‘News and Events’.