Browsed by
Month: September 2020

Teħilx

Teħilx

Mument ta’ talb: Is-Sitta u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. F’qalbi hemm xewqa għal Alla imma għandi reżistenzi wkoll: Triqatek, Mulej, għarrafni,il-mogħdijiet tiegħek għallimni.Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għalik nixxennaq il-jum kollu.Ftakar fil-ħniena u fit-tjieba tiegħek,għax huma minn dejjem, Mulej. Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-dnubiet ta’ żgħożiti:inti tajjeb, Mulej;ftakar fija skond it-tjieba tiegħek.  (Salm 24) L-Evanġelju Niftħu…

Read More Read More

Tintilifx fid-dettall

Tintilifx fid-dettall

Mument ta’ talb: Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. F’qalbi hemm xewqa għall-ġustizzja vera: Ġust il-Mulej fl-imġieba tiegħu kollha,twajjeb f’dak kollu li għamel.Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlulejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. (Salm 144) L-Evanġelju Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 20, 1-16) F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil…

Read More Read More

Stramba imma vera!

Stramba imma vera!

Fil-Vanġelu qatt ma nsibu l-ispirtu ħażin jinnega li Ġesù huwa l-Messija, Iben Alla li ġie fid-dinja.
It-tentazzjoni ta’ Pietru kienet li jitlef il-fiduċja li t-triq ta’ Ġesù se taħdem: “ma jkun qatt”.
It-triq ta’ Ġesù, l-istil tiegħu, tidher stramba.