Kunsilli

Kunsilli

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Il-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali jghin lill-kappillan fil-harsien u l-amministrazzjoni tal-gid temporali tal-parrocca u jghinu biex jassigura d-dhul finanzjarju mehtieg ghall-hidmiet pastorali u ghall-bzonnijiet l-ohra tal-parrocca.

President : Rev. Roderick Camilleri, Kappillan

Chairperson : Is-Sur Patrick Anastasi

Segretarja : Is-Sinjura Mildred Falzon

mumbru : Is-Sinjorina Grace Zammit

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Permezz tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, il-kappillan flimkien mal-lajci jiltaqghu flimkien biex jitolbu, jistudjaw u jahdmu halli jgibu l-ghaqda tal-poplu t’Alla fil-parrocca. B’hekk jinzamm djalogu biex permezz ta’ diskussjonijiet u pariri jittiehdu decizjonijiet ghaqlin dwar il-hidma parrokkjali kollha.

President : Rev. Roderick Camilleri, Kappillan

Chairperson : Is-Sinjura Mildred falzon

Segretarja : Is-Sinjorina Maria Xuereb