Kunsilli

Kunsilli

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Il-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali jghin lill-kappillan fil-harsien u l-amministrazzjoni tal-gid temporali tal-parrocca u jghinu biex jassigura d-dhul finanzjarju mehtieg ghall-hidmiet pastorali u ghall-bzonnijiet l-ohra tal-parrocca.

President : Rev. Roderick Camilleri, Kappillan

Chairperson : Is-Sur Patrick Anastasi

Segretarja : Is-Sinjura Mildred Falzon

mumbru : Is-Sinjorina Grace Zammit

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Permezz tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, il-kappillan flimkien mal-lajci jiltaqghu flimkien biex jitolbu, jistudjaw u jahdmu halli jgibu l-ghaqda tal-poplu t’Alla fil-parrocca. B’hekk jinzamm djalogu biex permezz ta’ diskussjonijiet u pariri jittiehdu decizjonijiet ghaqlin dwar il-hidma parrokkjali kollha.

President : Rev. Roderick Camilleri, Kappillan

Chairperson : Is-Sinjura Mildred Falzon

Numru tal-Mobile : 79206321

Numru tal-Landline : 21632251

Email : mildredfalzon@gmail.com

Segretarja : Is-Sinjorina Maria Xuereb

It-Tlieta 6 ta’ Frar 2018 fis-6:30pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-Sala Sant’Anna.

Laqgħa dwar it-Talb
Frott l-Assemblea Parrokkjali li kellna f’Novembru li għaddha flimkien ħassejna l-bżonn li
niddedikaw iktar ħin għat-talb. Il-Ħadd 11 ta’ Marzu 2018 fl-4:00pm nistedinkom sabiex
ningħaqdu flimkien fis-Sala Sant’Anna għal-laqgħa dwar it-talb. Il-laqgħa tintemm fil-5:30pm.
Inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi u ser ikun hemm min ser jieħu ħsieb lit-tfal.