Għaqdiet / Associations

Għaqdiet / Associations

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Permezz tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, il-kappillan flimkien mal-laj`i jiltaqg]u flimkien biex jitolbu, jistudjaw u ja]dmu ]alli j[ibu l-g]aqda tal-poplu t’Alla fil-parro“a. B’hekk jin\amm djalogu biex permezz ta’ diskussjonijiet u pariri jittie]du de`i\jonijiet g]aqlin dwar il-]idma parrokkjali kollha. 

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

 

 

Il-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali jg]in lill-kappillan fil-]arsien u l-amministrazzjoni tal-[id temporali tal-parro“a u jg]inu biex jassigura d-d]ul finanzjarju me]tie[ g]all-]idmiet pastorali u g]all-b\onnijiet l-o]ra tal-parro“a.

 

Kummissjoni Implimentazzjoni tas-Sinodu

Din il-kummissjoni tara li s-Sinodu Djo`esan ji[i mwettaq fil-parro“a ta’ Wied il-G]ajn biex hekk l-istil tal-]ajja tal-Knisja li hi f’din il-parro“a jkun dejjem aktar ‘sinodali’.

Kummissjoni Parrokkjali Djakonija

Il-Kummissjoni Djakonija tidentifika l-prijoritajiet so`jali tal-]idma fil-parro“a u ta]dem fuqhom. Hekk, tg]in lill-komunita parrokkjali biex il-laqg]a tag]ha mal-[isem ta’ Kristu fuq l-altar tkompli fil-qadi ta’ Kristu fil-[isem ta’ dawk kollha li je]tie[u l-g]ajnuna tieg]u.

Kummissjoni Parrokkjali Ambjent

Din il-kummissjoni, fost l-o]rajn, tkattar l-g]arfien, is-sensibbiltà u l-edukazzjoni dwar l-ambjent, spe`jalment fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla u tat-tag]lim so`jali tal-Knisja fost l-insara fil-parro“a.

G]alhekk din il-Kummissjoni tara li:

  • To]loq interess dwar l-ambjent spe`jalment dak tal-parro“a u ta’ l-in]awi tal-madwar;
  • Tinforma u tifforma dwar dan issue fuq l-ambjent;
  • Turi kif il-komunitá nisranija g]andha r-responsabbilta’ li tie]u inizzjattivi sabiex tipprote[i l-ambjent.

 

Jekk int g]andek g]al qalbek it-tis]i] ta’ l-Ambjent Nisrani fir-ra]al tag]na u tixtieq tg]in jf’din il-Kummissjoni in]e[[uk  tag]mel kuntatt mal-Kappillan jew mas-Sur Rio Sammut  (tel: 21636110, email: riosammut@hotmail.com)

 

Kummissjoni Parrokkjali Litur[ika

Din il-kummissjoni kontinwament tara kif fil-quddies u `elebrazzjonijiet litur[i`i o]ra, l-komunità tiltaqa’ mal-Mulej li qam mill-imwiet, u li jistedinha g]all-mejda tieg]u.

Isiru wkoll laqg]at ta’ formazzjoni ta’ dawk li jag]tu sehem fil-litur[ija, fosthom il-letturi u l-animaturi.  Din trid tie]u ]sieb li \\omm ru]ha a[[ornata man-normi l-[odda tas-segretarjat g]al-Litur[ija. 

Kummissjoni Parrrokkjali Fuljett

Din il-kummissjoni tie]u ]sieb tqassam il-fuljett ‘Flimkien’ fid-djar kollha tal-parro“a. Dan il-fuljett huwa ppubblikat kull xahar mill-Kulle[[ tal-Kappillani li jitqassam fil-parro“i kollha u fin-nofs jinkludi erba’ pa[ni informazzjoni dwar il-parro“a u l-attivitajiet tag]ha. Dawn il-pa[ni ji[u ppreparati mill-istess kummisjoni.

Sapport Group g]as-separati (Nisa)

Dan il-grupp huwa miftu] g]an-nisa separati u joffri sapport lilhom l-aktar fi\-\minijiet iebsa tas-seperazzjoni jew annulament ta\-\wie[ tag]hom. G]alhekk waqt il-laqg]at varji tag]hom ji[u mg]ejjuna fit-tbatijiet psikolo[i`i, emozzjonali, so`jali u spiritwali tag]hom.

IL-MOVIMENT  TALFOKOLARI

Il-Moviment tal-Fokolari beda fi Trento l’ Italja, minn Chiara Lubich fl-1943. Illum dan il-Moviment huwa Moviment Ekumeniku li jinsab f’182 pajjiż.  Fil-fatt dan il-Moviment internazzjonali huwa ddedikat għall-unita u l-ksib tal-paċi permezz tal-għixien tal-Evanġelju. Fih insibu nies li jitkellmu diversi lingwi, ġejjin minn razez differenti, u li jsegwu twemmin differenti.  Hemm fostna nies li huma Nsara, Buddisti, Musulmani u Lhud, kif ukoll nies bla ebda twemmin reliġjuż. Ninsabu lkoll flimkien għax inħossuna magħqudin bejnietna u nirrispettaw id-differenzi ta’ xulxin.

F’din il-parroċċa ssir laqgħa ta’ darba fix-xahar miftuħa għall-kommunità, li fiha ssir meditazzjoni fuq l-Kelma tal-Hajja, siltiet mill-Evanġelju u esperjenzi ta’ għixien tiegħu miktuba minn Chiara Lubich li l-Moviment jippubblika darba fix-xahar.  Barra minn hekk, għal min ikun jixtieq hemm kuntatti għall-koppji miżżewġa fi gruppi barra mill-parroċċa u anki laqgħat oħra għat-tfal, għażżgħażagħ u adulti.

Għal aktar tagħrif ikkuntattja lil Grace u Oliver Pace fuq 21633361 jew 31 L-Arka, Triq Likama, Marsaskala ZBR 10  jew  oliver.pace@gmail.com

Subien

Din is-so`jeta [iet mwaqqfa mill-Beatu {or[ Preca fl-1907 g]all-laj`i r[iel u nisa li jiddedikaw lilhom infushom lil Alla u jg]inu lill-Knisja fil-formazzjoni nisranija tat-tfal, \g]a\ag] u adulti.

 

Din is-So`jeta hija responsabbli mill-kateke\i tat-tfal subien u bniet fil-parro“a li jkunu qed ji[i ppreparati g]all-l-ewwel tqarbina u l-Gri\ma ta’ l-Isqof.

 

Tel:  21637069

Grupp Kari\matiku

Dan il-grupp ta’ talb i]e[[e[ lil kul]add biex jiskopri mill-[did intimita’ ma’ {esu’ Kristu b]ala l-uniku feddej tal-]ajja tag]na, li dejjem lest ifejjaq il-[rie]i kollha tag]na u jg]ammidna lkoll bil-qawwa ta’ l-Ispirtu Qaddis tieg]u.