“Jien hu l-bieb”

“Jien hu l-bieb”

Mument ta’ talb fid-dar fir-4 Ħadd tal-Għid.

Preparazzjoni: Ipprepara l-post għat-talb: xemgħa, salib, simbolu tal-ħajja.


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Nilqgħu lil Kristu Rxoxt f’nofsna:

Intrefgħu, bibien, infetħu, intom bibien ta’ dejjem,
ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja!
Min hu dan is-Sultan tal-glorja?
Hu l-Mulej tal-eżerċti:
dan hu s-Sultan tal-glorja!

(Salm 24, 9-10)


Salm 23

Isma’ dan is-Salm kantat billi tagħfas play.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi:
xejn ma jonqosni.
F’mergħat kollha ħdura jqegħedni,
ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni.
Hemm hu jrejjaqni.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Imexxini fit-triq tas-sewwa
minħabba l-isem tiegħu.
Imqar jekk nimxi f’wied mudlam,
ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.
Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,
huma jwennsuni.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Inti tħejji mejda għalija
quddiem l-għedewwa tiegħi.
Biż-żejt tidlikli rasi,
u l-kalċi tiegħi tfawwarli.

Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena
il-jiem kollha ta’ ħajti.
U ngħammar f’dar il-Mulej
sakemm indum ħaj!

Hallelujah, hallelujah, hallelujah


L-Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann (Ġw 10, 1-10)

Min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ. …

Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx”. …

“Tassew, tassew ngħidilkom li l-bieb tan-nagħaġ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-nagħaġ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra”.


Riflessjoni u talba:

Kemm-il riklam smajna! Kollha jgħidulna “Ibqgħu ġewwa!”

F’daqqa waħda, dak li kien ovvju, m’għadux:
li noħroġ fi xħin jidhirli u li mmur fejn irrid!

Noħroġ mill-bieb ‘l barra jew le?

Il-bieb sar il-post fejn naħseb qabel niddeċiedi: naħseb f’xi ħadd ieħor.

M’inix waħdi. Ħajti magħmula minn relazzjonijiet. Noħroġ mill-bieb meta meħtieġ biex nipproteġi/nippromwovi l-ħajja – tiegħi u ta’ ħaddieħor!

Naħrab mit-tieqa jekk ma jimpurtanix – mill-ħajja tiegħi jew ta’ ħaddieħor!

X’tista’ tfisser li minn issa ‘l quddiem kull deċiżjoni noħodha fil-bieb li hu Ġesù?

1. Ġesù jgħid: “Jien il-bieb”

U jkompli: “Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva,u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa”.

Hemm dan id-dettall: il-persuni jidħlu u joħorġu.

Jgħid dan il-kliem qrib il-post f’Ġerusalemm (il-bieb tan-nagħaġ) fejn in-nagħaġ kienu jidħlu biss u ma joħorġux iżjed!!

Jidħlu fit-tempju u jinqatlu għas-sagrifiċċju.

Imma Ġesù mhux hekk: “Jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra”.

F’qalbu dejjem hemm il-ġid tal-persuna l-oħra: qatt li jużaha.Mhux bħall-ħalliel li “jisraq, joqtol, jeqred”;

Il-ħalliel kollox idur miegħu:jara biss x’ser jieħu mill-“ħbieb” u l-klijenti,

lest li jkisser lil oħrajn biex jidher hu,jasal li jeqred kull inizjattiva minħabba l-għira.

Imma jekk id-deċiżjonijiet ta’ ħajti noħodhom fil-bieb li hu Ġesu, nagħti l-ħajja u jkolli l-ħajja.

  • Min huma l-mexxejja li jispirawk għax għandhom dawn il-kwalitajiet ta’ Ġesù: umli, joħolqu fiduċja, jinkuraġġixxu, jagħtu l-ħajja lil oħrajn.
  • Meta toħroġ mill-bieb, x’inhu l-ġid li tixtieq tagħmel?
  • Meta tibqa’ ġewwa, x’inhu t-tajjeb li tixtieq tipproteġi.
Dettall minn wieħed mill-bibien tas-Sagrada Familia, Barcelona

2. “Jien il-bieb”

Ġesù jgħid dan il-kliem ftit wara li l-kbarat keċċew ‘l barra lir-raġel imwieled għama.

Ġesù kien fejqu – huma keċċewh.Keċċewh ‘l barra: bieb li jeskludi n-nies, li joqtol il-libertà, li jisraq l-opportunitajiet tal-persuni.

Ġesù imma ifittex lil dak ir-raġel. L-imwieled għama kien għadu ma jafx isem dak li fejqu.

Imma Ġesù jafu. Lin-nagħaġ “isejħilhom b’isimhom”. Jaf joħroġ il-valur ta’ kull persuna.

Mhux mexxej li jfittex li jidher! Ġesù jfittex biss li joħroġ l-aħjar ta’ kull persuna.

Mhux mexxej li jrid li kulħadd ikun kopja tiegħu iżda li kulħadd ikun kreattiv għall-ġid tal-oħrajn.

Bieb li jipproteġi mill-ħażin, biex isalva t-tajjeb, biex jieħu ħsieb il-ħajja.

Bieb li jiftaħ biex kulħadd joħroġ t-talenti tiegħu u jużahom għall-ġid tal-oħrajn.

Mhux lider li jikkontrolla l-persuni iżda jagħti ħajja bil-kotra.

  • Mulej kun il-bieb! Għinna biex il-ħbiberiji tagħna, ir-relazzjonijiet fil-familja tagħna u fl-iskejjel ma jkunux ta’ kontroll iżda relazzjonijiet li jagħtu l-ħajja lil kull persuna.
  • Jekk int żagħżugħ/a: fejn tħoss li Alla jixtieqek ħajtek fil-futur?

Nitolbu l-Missierna flimkien

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu


Għal għarfien kif l-ispazji tad-dar isiru spazji sagri, ara:

Ħajr:

Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.
Chris Bugeja, għall-kant tas-salm.

Comments are closed.