Teħilx

Teħilx

Mument ta’ talb: Is-Sitta u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A


Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd

Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

F’qalbi hemm xewqa għal Alla imma għandi reżistenzi wkoll:

Triqatek, Mulej, għarrafni,
il-mogħdijiet tiegħek għallimni.
Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,
għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi.

Għalik nixxennaq il-jum kollu.
Ftakar fil-ħniena u fit-tjieba tiegħek,
għax huma minn dejjem, Mulej.

Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-dnubiet ta’ żgħożiti:
inti tajjeb, Mulej;
ftakar fija skond it-tjieba tiegħek. 

(Salm 24)

girl's left hand wrap around toddler while reading book during golden hour

L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 21, 28-32)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: “Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: “Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli”.

U dak qallu: “Ma rridx”. Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. “Arani sejjer, sidi,” qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier?”. “L-ewwel wieħed”, weġbuh. U qalilhom Ġesù: “Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja, u intom ma emmintuhx iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh; u għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sa la ħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom, u ma emmintuhx”.

(Mt 21, 28-32)


Riflessjoni u talba:

F’ħajjitna faċli neħlu!

Ikun ċar li l-affarijiet mexjin ħażin iżda xorta mhux lesti nibdlu r-rotta.

Ġieli inkunu ċerti wisq minna nfusna u ma nħallu l-ebda kelma tajba, eżempju sabiħ jikkonvinċina..

Ġesù jersaq lejn dawk li l-aktar għandhom reżistenza għalih u għas-Saltna t’Alla u joffri d-duwa tiegħu:

i. “Intom x’jidhrilkom?”

Ġesù jibda b’mistoqsija fejn jivolvi lilhom (qassisin il-kbar u xjuħ tal-poplu). Huwa jirrikonoxxi d-dinjità tagħhom – għandhom d-don tal-libertà, l-kapaċità li jirriflettu fuq ir-realtà. Meta Alla jersaq lejna, jiġi biex iżid il-kapaċità ta’ libertà tagħna u mhux biex jisraqha.

Ġesu jersaq b’ħafna paċenzja filwaqt li jitkellem b’kuraġġ u b’mod dirett.

  • Min huma l-persuni li resqu lejk b’paċenzja u onestà? Irringrazzja lil Alla għalihom.
  • L-attitudni u stil ta’ Ġesù kif jistgħu jispiraw lill-Knisja, l-edukaturi, il-ħbieb?

ii. “Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied”

Ġesù jkompli billi jirrakkonta storja.

Rakkont jgħinek taffronta r-realtà mingħajr ma tħossok attakkat personalment.

Ġesù ivvinta l-isbaħ stejjer għall-kittieba u Fariżej sabiex jgħinhom jirbħu r-reżistenza, l-biża, l-għeluq li spiċċaw fih.

F’dan ir-rakkont jippreżenta żewġ karattri komuni fina: dak ribelluż, li l-ewwel jgħid le, iżda imbagħad jerġa jaħsibha u jwettaq; u dak li kollu kliem sabiħ iżda jibqa’ fuq livell superfiċjali. Ġewwa fina hemm mit-tnejn.

Ġesù jesprimi l-frustrazzjoni quddiem ir-reżistenza ta’ min imwaħħal u jammira lil dawk li kienu kapaċi jagħmlu pass ‘l quddiem, li jinbidlu.

Niċċelebraw il-konverżjonijiet:

  • Uħud radikali: hemm min bidel ħajtu b’mod sħiħ;  per eżempju min rebaħ vizzju.
  • Hemm oħrajn anqas drammatiċi – dawk tal-ħajja ta’ kuljum: per eżempju, meta persuna tirbaħ l-iskuraġġiment; persuna li bdiet titlob ftit ħin kuljum …
  • Uħud fuq livell ta’ komunità: fejn il-Knisja saret iżjed umli; pajjiż li jibda jieħu l-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni bis-serjetà; dinja li tagħżel stili ta’ ħajja aktar sostenibbli.

iii. “Il-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna tas-smewwiet”

It-tielet pass li jagħmel Ġesù huwa li jmiss il-ferita li ħafna drabi iżżommna milli nimxu: il-kburija, li naħseb li ġa wasalt, li jien tajjeb (għax nibża naffaċċja l-imperfezzjoni li kull bniedem iġarrab), li jien aħjar mill-oħrajn. Id-duwa li joffri Ġesù hija l-umiltà, li nitgħallem mill-oħrajn, li nħalli l-ego warajja.

Liema sinjali jew eżempji qed iqanqluk biex tagħmel bidla f’ħajtek? Kien hemm xi sinjali ripetuti, li ġew minn postijiet differenti u laqtuk b’mod partikulari? Fejn qed tara stedina, opportunità? Itlob li ma teħilx!

  • Forsi xi sinjali fiżiċi – per eżempju għija jew uġiegħ –  li qed jistednuk issib bilanċ aħjar;
  • Xi ħadd mit-tfal li qed jgħallmek xi ħaġa importanti;
  • Il-mod ta’ kif jitolbu persuni ta’ reliġjonijiet oħra qed ifakkrek biex tieħu t-talb bis-serjetà;
  • Id-dinja – li forsi niġġudikaha b’mod negattiv – fejn persuni qed jieħdu bis-serjetà il-ħarsien tal-ambjent, uħud b’sagrifiċċju personali kbir.

Niċċelebraw il-mumenti meta smajna s-sinjali u għamilna deċiżjoni ta’ bidla.


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta’ dejjem.

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

Ammen

Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.