Nar jaqbad

Nar jaqbad

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Magħmudija tal-Mulej

Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju.


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Bierek ruħ tiegħi il-Mulej.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar”.
Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”.

(Lq 3:15-16,21-22)

pexels/ketut subiyanto: desire

Riflessjoni u talba:

i. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija

Hemm kapaċità fil-poplu li jistenna, jittama;
li ma jikkuntentax bix-xejn, bil-bżar fl-għajnejn.
Hemm kapaċità tal-poplu li jistaqsi, ifittex;
li ma jikkuntentax b’dak li jlellex, b’dak li jagħmel ħoss!
 
Anke Ġwanni żamm dik il-kapaċità li jsaqsi,
li jiġi sorpriż b’Messija differenti minn dak li immaġina;
“Int dak li għandu jiġi jew nistennew ieħor?” (Lq 7,19)
Kif dak li jgħammed bl-Ispirtu u n-nar huwa ta’ qalb ħelwa u umli?
Kif għandu l-paċenzja ma jaqlax is-sikrana iżda jistenna?
Għaliex lid-dixxipli li riedu jniżżlu n-nar mis-sema fuq il-Samaritani iwaqqafhom?


Irrifletti

  • Fejn hemm stennija taqbad fik?
pexes/ron lach: awe


ii. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.

Id-dixxipli jitgħammdu bl-Ispirtu s-Santu u bin-nar f’Pentecoste,
wara li Ġesù għix ħajtu bil-qawwa tal-Ispirtu
bin-nar iħeġġeġ bla ma jeqred
b’ħajja li tingħata bla tintemm (passjoni, mewt, qawmien).
 
Imma Ġwanni tgħammed bl-Ispirtu sa miż-żjara li kellu fil-ġuf,
tgħammed u għix bin-nar:
b’ħajtu mogħtija,
maqfula f’ħabż iżda ħielsa
għax emmen aktar fil-verità milli fil-poter:
xħin rasu maqtugħa bniedem kbir!
Nar differenti milli immaġina – imma ferm isbaħ.
Il-bniedem li mhux jitkellem fuq il-fjamma, il-ħeġġa, fuq Alla
iżda bniedem li jsib il-kuraġġ li jħalli lil Alla jidħol fih u jsir fjamma, ħeġġa, nar.

Irrifletti

  • Tixtieq titgħammed, issir nar? Jew tippreferi titkellem biss?
pexels/joy


iii. Waqt li kien qiegħed jitlob … mis-sema ġie leħen jgħid: “Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi

Mal-oħrajn, donnu fl-aħħar tal-kju,
li marru jitgħammdu (jew jieħdu l-vaċċin)!
Imma hemm, propju fejn jidher li spiċċa l-kju,
niltaqgħu ma dak li kollox sar bih:
is-smigħ fis-silenzju – “inti Ibni” –
il-verità eterna li l-ebda salib ma joqtol – “l-għażiż” –
il-kriterju tal-għażliet u l-istil ta’ kulma jagħmel – qaddej t’Alla:
“fik sibt l-għaxqa tiegħi” (Iż 42,1).
 
Waqt li qed titlob … idħol fl-esperjenza Ġesù u isma’ il-bidu tal-ħolqien tiegħek.

Irrifletti

  • “The Lord plays and diverts Himself in the garden of His creation, and if we could let go of our own obsession with what we think is the meaning of it all, we might be able to hear His call and follow Him in His mysterious, cosmic dance. … no despair of ours can alter the reality of things; or stain the joy of the cosmic dance which is always there. Indeed, we are in the midst of it, and it is in the midst of us, for it beats in our very blood, whether we want it to or not. Yet the fact remains that we are invited to forget ourselves on purpose, cast our awful solemnity to the winds and join in the general dance.” ― Thomas Merton, New Seeds of Contemplation 


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.