Alla ma jikkupjax!

Alla ma jikkupjax!

Niċċelebraw l-Evanġelju tas-7 Ħadd tas-Sena Ċ

Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju.


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Hieni l-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Imma lilkom, li qegħdin tisimgħuni, ngħidilkom: Ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom, bierku lil min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra; min jeħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Agħti lil kull min jitolbok; u min jeħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobhilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll agħmlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista’ jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista’ jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddhielkom lura, xi ħlas jista’ jkollkom? Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin, bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor mingħandhom.

Imma intom ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir; u tkunu wlied Alla l-Għoli, li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. Tiġġudikawx, u ma tkunux iġġudikati; tikkundannawx, u ma tkunux ikkundannati; aħfru, u ssibu l-maħfra; agħtu, u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mheżżeż sewwa u mburġat iqegħdulkom f’ħoġorkom; għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom”.

(Lq 6:27-38)

pexels/taryn elliott_encounter

Riflessjoni u talba:

i. Ħobbu l-għedewwa tagħkom …

U Alla qal: “Ħa jsir id-dawl”.
U ma waqafx idawwal id-dlam,
dwal żgħar u kbar, meravilja ta’ kuluri.
 
U Ġesù qal; “Ħobbu l-għedewwa tagħkom …”
U ma waqafx jeħles nies miċ-ċirku tal-vjolenza
ġesti żgħar ta’ mogħdrija mal-bniedem li żbalja
ġesti kbar ta’ kreattività quddiem ħażen ripetittiv.

Irrifletti

  • X’toħloq fik din il-kelma?
pexes/pixabay_generosity


ii. Agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom 

Dak li jtella’ x-xemx kemm fuq it-tajbin u kemm fuq il-ħżiena,
u jniżżel ix-xita fuq il-ġusti u l-inġusti,
joħloq persuni li kapaċi jagħmlu l-istess!
Persuni
li quddiem min jixtieq id-deni, jibqgħu jaħdmu għall-ġid
li quddiem min ismu sinonimu mal-ħażen,
idewbu l-qalb kiesħa bi tjubithom,
u jsaqqu lil dik il-qalb għatxana għal stima u rispett;
persuni li flok jirtiraw f’qalb magħluqa wara ħitan għolja,
jirfinaw il-kapaċità li jagħmlu l-ġid bla ħafna ħsejjes:
bħax-xita … bħax-xemx.

Irrifletti

  • Xi tfisser għalik li ttella’ x-xemx u tniżżel ix-xita fejn tara l-ħażen?
pexels/aizat ramlan_give


iii. Isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura 

Dak li sar fqir biex bil-faqar tiegħu insiru għonja aħna,
jibqa’ jissorprendi lil min jagħmel dan l-esperiment!
 
Li tagħti u ssib li qed jingħatalek!
Li tkun ġeneruż u ssib li qed tiggosta iżjed!
Li taqsam ma’ ħaddieħor u ssib li qed tinħeles mill-ħakma tal-oġġett!
Li tnaqqas minn dak li għandek u ssib li għandek aktar fejn tieħu nifs!
Li tpoġġi l-ġid għas-servizz tal-komunità u tara l-ferħ jikber f’qalbek għall-ġid li sar!
Li tara l-ħin jitteħidlek biex tieqaf ma’ persuna,
u filgħaxija tiskopri li ħajtek għandha sens!

Irrifletti

Għax meta nagħtu,
aħna naqilgħu.
Għax meta naħfru,
aħna nkunu maħfura.
Għax meta mmutu,
nqumu għall-Ħajja ta’ dejjem.
(San Franġisk t’Assisi)


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.