Ġużeppi kuraġġuż

Ġużeppi kuraġġuż

Niċċelebraw l-Evanġelju tar-4 Ħadd tal-Avvent – Sena A

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Ħa jidħol il-Mulej, hu s-Sultan tal-glorja.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom”. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: “Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El”, li bi lsienna jfisser “Alla magħna”. Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu.  

(Mt 1, 18-24)

pexels/dmitri eremin:it take courage to go beyond the present

Riflessjoni u talba:

i. Ġużeppi … għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies

Il-kobor ta’ persuna u
l-iżvilupp tal-istorja,
ma jitkejjilx biss minn kif nieħu ħsieb id-drittijiet tiegħi

imma mill-użu kreattiv tal-ħsieb
u deċiżjonijiet kuraġġużi
biex issalva l-persuna l-oħra.

Irrifletti

  • Fejn mistieden tkun kreattiv biex tħares il-ġid ta’ ħaddieħor?
pexels/kayley dlugus: the courage to be surprised by the light


ii. “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu...”

Is-sorpriża tal-fidi
mhix li tagħmel il-ħajja aktar diffiċli,
mhix li żżid regoli fuq regoli biex joħonqu l-persuni

imma l-ħelsien mill-biża’ li jżommna milli nagħmlu pass fid-dlam
il-ħolqien ta’ spazju akbar biex jesa’ dak li ma mmaġinajniex li nistgħu nixtiequ
post għall-presenza ta’ Alla-magħna.

Irrifletti

  • Xi tfisser il-fidi għalik?
pexels/alexander zvir: the courage of first steps


iii. Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu.

Il-paradoss tal-ubbidjenza lejn Alla
mhux li titlef l-idea tiegħek
u tagħmel li jgħidlek
 
iżda li xħin tħares lura
tara li ġew mitmuma x-xewqat l-aktar profondi tiegħek
u ħajtek ħadet valur etern
inti u tieħu sehem attiv fil-mużika li qed jikkomponi Alla !

Irrifletti

  • Kif tara l-ubbidjenza lejn Alla?


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier,
u lill-Iben,
u lill-Ispirtu s-Santu, 

kif kien mill-bidu,
issa u dejjem,
jibqa’ għal dejjem,
ta’ dejjem,
Ammen. 

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen


Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.