Triq oħra possibbli!

Triq oħra possibbli!

Niċċelebraw l-Evanġelju tat-Tieni Ħadd tal-Avvent


Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd

Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: 4 xemgħat/girlanda, Bibbja, mument ta’ silenzju


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Nidħol fit-talb b’xewqa li għajnejja jiltaqgħu ma’ tiegħu:

Ħa nisma’ xi jgħid Alla;
il-Mulej is-sliem ixandar,
għall-poplu u l-ħbieb tiegħu.
Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu
għal dawk li jibżgħu minnu,
biex jgħammar is-sebħ f’artna.

(Salm 84)


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skond San Mark (Mk 1, 1-8)

Il-bidu tal-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla. Bħalma hu miktub fil-ktieb ta’ Isaija l-profeta: “Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

Hekk Ġwanni deher jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet. U kienet tmur għandu l-Lhudija kollha u n-nies kollha ta’ Ġerusalemm, jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubiethom.

Ġwanni kien jilbes libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. U kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidtkom bl-Ispirtu s-Santu”.

 (Mk 1, 1-8)


Riflessjoni u talba:

Fl-ewwel Ħadd tal-Avvent l-immaġni prinċipali kienet dik tal-għajnejn miftuħa, anke fid-dalma tal-lejl. Fit-tieni Ħadd l-immaġini li tispikka hija dik ta’ triq anke fid-deżert. Il-ħajja mhix kwistjoni ta’ maġija, xi ħaġa li tiġi lesta u taqa’ minn x’imkien. Waqt li qed nippreparaw biex niċċelebraw ġrajja unika fl-istorja tad-dinja u tagħna personali – Alla-magħna – il-Vanġelu jitkellem fuq triq li trid timxi. Stramba imma hekk għażel Alla … anke lil Ġesù hemm xi ħadd li jimxi quddiemu, jippreparalu t-triq!

i. “Ħejju t-triq tal-Mulej …”


Ġwanni l-Battista mhux biss jgħid “Ħejju t-triq tal-Mulej …” iżda hu stess jgħixha. Isir il-prekursur ta’ Ġesù. Dak li jipprepara bil-ħajja kollha tiegħu. Il-leħen tiegħu kellu piż u kulħadd kien jisimgħu għax kien jgħix dak li jitkellem fuqu. Ġwanni kien bniedem ta’ integrità. Ħalla l-kelma t’Alla tmiss il-qalb tiegħu: mhux sempliċiment irrepeti l-kliem li ħabbru Iżaija u Malakija iżda sar dik il-kelma fil-ħajja kollha tiegħu.

L-istedina li nħejji triq hija stedina għal bidla fil-qalba ta’ ħajti. Hija bidla tal-mod kif naħseb, kif nagħmel d-deċiżjonijiet, kif naġixxi; il-kuxjenza li tmexxini tkun f’sintonija mal-Kelma t’Alla.

Irrifletti:

  • Hemm xi persuna li bl-eżempju tal-ħajja tagħha qed tispirak għal bidla f’ħajtek?
  • Liema vuċi tagħraf li għandek tagħtiha aktar piż?
  • Ġwanni kien il-prekursur ta’ Ġesù, dak li jippreparalu t-triq. Iżda qatt f’sens ta’ superjorità fuq Ġesù iżda dejjem f’sens ta’ servizz. Jekk għandek responsabbiltà biex tipprepara t-triq għal ħaddieħor (per eżempju, jekk int ġenitur, għalliem, qassis …) Ġwanni kif jispirak tgħix din ir-responsabbiltà?

ii. “Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert”

Id-deżert – meqjus bħala l-post li ma tistax tgħix fih, tal-mewt, tad-disperazzjoni – isir il-post ta’ bidu ġdid, il-post minn fejn jista’ jibda l-futur. Meta xi ħadd li qalbu mimlija bil-kelma t’Alla (Ġwanni) jiddeċiedi li jgħammar fid-deżert, id-deżert isir “dar” li jilqa’ folol kbar: “n-nies kollha ta’ Ġerusalemm”. Il-belt (Ġerusalemm), dik li suppost tiggarantixxi post sigur fejn tgħix ħajja sabiħa mal-oħrajn, saret il-post tal-inġustizzja u l-mewt (Ġesù jiġi kundannat fil-belt u mitfugħ u maqtul barra minnha). Imma fid-deżert, il-kelma tirċievi qawwa: fil-ħsejjes tal-belt kienet intilfet. Ġwanni (il-leħen) jipprepara t-triq għal dak li hu l-Kelma li sar bniedem. Is-sigriet? Jieqaf fuq l-essenzjal (vs dak li hu banali, superfiċjali, żejjed) u jgħix dak li jgħid. Il-leħen tiegħu għandu piż għax huwa persuna li tista’ tafda fuqha (awtorevoli).

Irrifletti:

  • Kieku kellek tagħżel persuna ta’ fiduċja, lil min tagħżel? Għaliex? Xi kwalitajiet għandha?
  • Il-leħen ta’ Ġwanni kellu piż! X’tista’ tagħmel biex il-kliem tiegħek (anke fuq social media)  jagħtu kontribut  li  ħaddieħor jista’ jistrieħ fuqu?


iii. “Ġej warajja min hu aqwa minni”

Fil-kuntest tad-deżert – u tal-isfidi li l-poplu kien għaddej minnhom – Ġwanni ma jitkellimx fuq “triq lura għan-normalità” (tal-passat). Huwa jirrakkonta li “ħajja oħra hi possibbli”. Jagħmel dan billi l-ewwelnett ipoġġi sens ta’ qies fuq il-meħtieġ tal-ħajja (qies fl-ikel u qies fl-ilbies li kien jilbes) ħalli jagħraf l-essenzjal. It-tieni, billi jipprepara għal dak li “hu aqwa minnu”, dak li ma jħossux li jixraqlu “jħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu”, dak l “jgħammed bl-Ispirtu s-Santu”. Fi kliem ieħor, iħalli spazju biex Alla jissoprendih.

Irrifletti:

  • Tixtieq lil Alla?
  • Fejn tixtieq li bħala persuna u bħala soċjetà niskopru mod ieħor kif ngħixu l-ħajja, kif ngħixu flimkien?

The Life of the Elder Zossima.

Zossima qed jirrakkonta l-mument tal-bidla f’ħajtu. Lejliet kien ta’ xebgħa lill-qaddej tiegħu għal xejn b’xejn. Aktar tard kien ippjana għal dwell: xi ħadd kien se jispiċċa mejjet. Iqum u jirrealizza dak li kien hemm fil-kuxjenza tiegħu:

“That is what a man has been brought to; that was a man beating a fellowman! What a crime! It was as though a sharp dagger had pierced me right through. I stood as if I were struck dumb, while the sun was shining, the leaves were rejoicing, and the birds were trilling the praise of God…I hid my face in my hands, fell on my bed, and broke into a storm of tears. And then I remembered my brother Markel and what he said on his deathbed to his servants: “My dear ones, why do you wait on me? Why do you love me? Am I worth your waiting on me?”

“Yes, am I worth it?” flashed through my mind. After all, what am I worth that another man, a fellowman made in the likeness and image of God, should serve me? For the first time in my life this question struck me to the core. Markel had said, “Mother, my little heart, in truth we are all responsible to all for all, it’s only that men don’t know this. If they knew it, the world would be a paradise at once.”

(The Gospel in Dostoyevsky. Selections from his Works. Australia 1988, 165-166)

St John the Baptist, Mattia Preti

Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta’ dejjem.

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu

Ammen

Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.