Jinżel biex jerfa’

Jinżel biex jerfa’

Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Magħmudija tal-Mulej


Preparazzjoni:
Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju.


Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu.

Nikkontempla l-azzjoni t’Alla:

Alla s-salvazzjoni tiegħi,
jiena nittama u ma jkollix mniex nibża’.
Għax qawwieti u għanjieti hu l-Mulej,
għalija sar is-salvazzjoni.


L-Evanġelju

Niftħu qalbna għall-Kelma t’Alla

Qari mill-Evanġelju skond San Mark

F’dak iż-żmien, Ġwanni l-Battista kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jiena għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu”.

U ġara li f’dawk il-jiem ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnufih hu u tiela’ mill-ilma ra s-smewwiet jinfetħu, u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu; u mis-smewwiet instama’ leħen: “Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”.

(Mark 1, 7-11)


Riflessjoni u talba:

Adoration of the Magi (tapestry) – 1894

i. “Ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan”


Dak li aqwa minn Ġwanni,
Dak li Ġwanni ma jistħoqqlux lanqas ibaxxi quddiemu biex ineħħilu ż-żarbun,
Jiġi
Jinżel
Jitbaxxa
Quddiem Ġwanni.

L-aqwa tal-imħabba t’Alla
tidher fil-kapaċità li jersaq qrib!
tidher fil-mod kif jittratta ma min ma jistħoqqlux!

Irrifletti:

  • X’jurik Ġesù fuq l-imħabba t’Alla?
  • L-aqwa! Kif mistieden issir aħjar biex tixbaħ lil Alla?

ii. “Hu u tielgħa ra s-smewwiet jinfetħu”

Li kapaċi naqgħu fil-baxx nafuha!

Li nibdew telgħin u naraw lil hinn mhix faċli. Aħseb u ara lil hinn mis-smewwiet!

Dak li hu aqwa,
dak  li niżel u ċċekken,
huwa dak li jtellagħna miegħu.
Issa nistgħu noħolmu … nittamaw … naraw lil hinn!

Irrifletti

  • Minn fejn tixtiequ jtellgħek?
Street, light, musicians, underground, Russia: Copyright: Lyudmila Izmaylova

iii. “Hu u tielgħa … ra l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu”

Ġesù niżel fil-post li jien dfint għal dejjem fija,
Fejn qtajt qalbi minni nnifsi, mill-ħajja, mill-bniedem.
F’dak il-post Ġesù jara l-Ispirtu nieżel fuqu
U jħallih jinżel sal-qiegħ tiegħek, sal-post fejn lanqas għandek kliem,
“Alla bagħat l-Ispirtu t’Alla f’qalbna jgħajjat “Abba Missier” (Gal 4,6)
biex jien ukoll nisma’ il-kliem: “Inti Ibni l-għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi”.

Ikkontempla:

  • F’dak il-post midfun … fejn issa irċevejt l-Ispirtu … isma’ l-kliem “Inti Ibni l-għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi?
  • Liema spirtu tixtieq tpoġġi fir-relazzjonijiet tiegħek? Fil-ħidma tiegħek?

From: Michael D. O’Brien, The Father’s tale: A Novel

Din l-immaġni kif tgħinek tifhem il-ħidma ta’ Ġesù fik?

Alex rubbed his eyes, pressed on, and arrived at the branch of an underground passage that he thought might lead him closer to the Rossiya. As he turned into it, the sound of classical music greeted his ears. At the far end he came upon a string quintet composed of three young women and two young men. Their faces expressed a rare form of intelligence, a gravitas drawn not only form the Russian character but from the universal music of man. Alex stopped a few paces away and listened. (…) Beethoven. The piece throbbed with unaccountable force, the power of purified music as spirit, played in a confined space, amid slush and the shuffling of a thousand feet. It penetrated the barriers of the soul, poured in on a current that filled and inebriated a person’s interior until he became the music itself and the flesh was revealed for what it was – the instrument played by the music. And though it was performed in a dingy spot as filthy as a public toilet, compete with puddles of spilled beer and urine, the music transformed the gloomy tunnel into a place of worship.  


Nitolbu l-Missierna flimkien

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu,
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta’ dejjem.

Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu
Ammen

Ħajr lil Fr Jimmy Bonnici għar-riflessjoni.

Comments are closed.